luczniczka
tablica

Historia stowarzyszenia

Na początku był wielki sentyment. Sentyment do miejsca, gdzie jako młodzi ludzie przebywaliśmy pół roku (czasami rok) a niekiedy nawet długo więcej niż jeden rok. Byliśmy wówczas młodzi, chcieliśmy przeżyć coś wyjątkowego, ekscytującego i zrobić coś ważnego i pożytecznego. Poznać świat, poznać kolegów w mundurach innych armii. Służyć pokojowi i ludziom w zapalnych rejonach świata, utrzymywać pokój – wszak był to „Peace Keeping Missions”. A sentyment pozostał do dnia dzisiejszego.

I był Orient, ten daleki – Korea, Wietnam i ten bliski – Egipt, Syria, Liban. Przeciętny śmiertelnik w tamtych czasach o takich podróżach mógł tylko pomarzyć. A żołnierz, zwłaszcza zawodowy, nawet marzyć nie powinien. Co nas skłoniło do opuszczenia rodziny i podejmowania ryzyka? Niektórzy z nas myśleli o przeżyciu prawdziwej przygody. Często chcieliśmy się sprawdzić jako saperzy, kierowcy, dowódcy. Nawet piekarz i kucharz też widzieli dla siebie nowe pole działalności. Niekiedy motywem działania były także korzyści materialne tak często wytykane jako jedyny argument wyjazdu. Dzisiejsze wojaże po świecie wielu rodaków pozwoliły na rozsądniejsze spojrzenie na tą problematykę zarobkowania. Jakie to były kwoty? Rachunek jest prosty – za sześć miesięcy służby  oficer w stopniu porucznika otrzymywał 27 centów za godzinę. Za te drobne kwoty można było jednak w tym okresie kupić np. „Malucha” (wówczas samochód – marzeń  przeciętnego Kowalskiego). Nieliczni zadawali pytania co się traciło. Cena była wysoka – traciło się zdrowie, niekiedy rodziny i niejednokrotnie życie.

I było szczególne poczucie wspólnoty wszystkich peacekeeperów – misjonarzy, potrzeba bycia razem. Fundamentem, na którym powstało Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ było głębokie przekonanie, że braliśmy udział w bardzo ważnych misjach, że dzięki nam w tamtych regionach panował pokój. Że utrzymanie pokoju jest dla żołnierza zadaniem szczególnie chlubnym. Że naszym obowiązkiem jest utrwalenie w naszej zbiorowej pamięci i pamięci naszych rodaków historii, której byliśmy świadkami i twórcami. Historii udziału żołnierzy Wojska Polskiego w tak odpowiedzialnych operacjach ONZ.

Były takie spotkania i rozmowy byłych peacekeeperów. Pierwsze pomysły, pierwsze sugestie,  porównania do innych armii. Przede wszystkim była potrzeba bycia razem. Nie było natomiast przeświadczenia o konieczności spisywania i przechowywania szczegółowych informacji nt. poszczególnych etapów  rodzenia się koncepcji Stowarzyszenia.

Obecnie,  po upływie dwudziestu kilku lat od tamtych wydarzeń, trudno jest precyzyjnie odtworzyć nazwiska członków grupy inicjującej i szczegóły działań, które stały się fundamentem  powstania naszego Stowarzyszenia. Pamiętamy że (wiosną  1999r.?) niektórzy nasi bydgoscy koledzy (m. in. kol. Franciszek Ostropolski w pełni zasługujący  na zaszczytny tytuł „ojca – założyciela”) wzięli udział w spotkaniu, które miało miejsce w ówczesnym Departamencie  Wojskowych Spraw Zagranicznych MON. W ramach zespołu inicjatywnego z udziałem św. pamięci gen. Franciszka Gągora, gen. bryg. Tadeusza Cepaka , gen dyw. Romana Misztala i gen. dyw. Bolesława Izydorczyka  krystalizowała się koncepcja powołania do życia ogólnopolskiego stowarzyszenia weteranów misji pokojowych ONZ. Postawa gen. Tadeusza Cepaka w tym spotkaniu jednoznacznie przesądziła o powstaniu naszego Stowarzyszenia.

Chcieliśmy wówczas powołania organizacji kombatantów misji pokojowych ONZ. Misji pokojowych … tylko takich misji, ponieważ w tamtym czasie nikt nie mógł przewidzieć, jakie szczególne wydarzenia spowodują powołanie innych misji niż tylko pokojowe. Nawet funkcjonowanie UNPROFOR-u (1992r.) nie było w stanie zmodyfikować  naszych przekonań i spowodować rozszerzenia  formuły organizacyjnej na misje o innym charakterze. Lecz już na I Krajowym Zjeździe SKMP ONZ (24-25.10.2003 r.) toczyliśmy spory (niemal ideologiczne) na temat przyjęcia nowej formuły i nazwy dającej formalne podstawy  do zaproszenia do Stowarzyszenia weteranów innych misji wojskowych, w których brały udział jednostki naszych Sił Zbrojnych. Wówczas nie udało się, były inne koncepcje, były opory (miłosiernie pomińmy nazwiska głównych oponentów i ich argumenty) .

Lecz historia nam przyznała rację.

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych

Organizacji Narodów Zjednoczonych

Chronologia wydarzeń 1991 – 2014

  Lp.   termin                         zdarzenie
   1 1991 Rozpoczęcie pierwszych działań przygotowawczych w celu powołania organizacji (stowarzyszenia) skupiającego byłych żołnierzy i pracowników cywilnych pełniących służbę w misjach pokojowych ONZ
  2 09.1997 Światowa Federacja Kombatantów podczas Zjazdu w Seulu podejmuje uchwałę w sprawie rozszerzenia pojęcia „kombatant” na uczestników misji pokojowych. Idea ta spotkała się z pełnym zrozumieniem i poparciem ONZ, OBWE i innych organizacji działających na rzecz międzynarodowego bezpieczeństwa i umacniania pokoju.
  3 10.1998 Powołanie grupy inicjatywnej pod kierownictwem gen. dyw. w st. spocz. Romana Misztala. W skład grupy wchodzi 55 byłych uczestników misji pokojowych ONZ i innych organizacji międzynarodowych.
  4 03.1999 Powołanie Komitetu Organizacyjnego w składzie 11 osób. Opracowano szereg dokumentów, w tym projekt  Statutu. Komitet przygotował niezbędne dokumenty do rejestracji Stowarzyszenia.
  5 31.05.1999 Stowarzyszenie uzyskało osobowość prawną i postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie został wpisane do rejestru w dziale A poz.  RST  3713
  6 10.09.1999 W Domu Wojska Polskiego  odbył się  pierwszy Krajowy Zjazd

– Zjazd Założycielski.

-uczestniczy ponad 100 przedstawicieli z różnych garnizonów  i różnych misji;

-przyjęto cele i zadania statutowe;

-powołano struktury stowarzyszenia;

-przyjęto zasady powoływania kół terenowych i nadawania  numeracji kołom;

Wybrano władze Stowarzyszenia: Zarząd Główny i Główną  Komisję Rewizyjną.

Prezesem Zarządu Głównego został  gen. bryg. w st. spocz. dr Tadeusz Cepak.

Wiceprezesem płk dypl. rez. Czesław Marcinkowski, ppłk mgr pilot Tadeusz Krzywda.

Sekretarzem Generalnym płk w st. spocz. mgr Mirosław

Dąbrzalski Skarbnikiem chor. rez. Zygmunt Stężycki.

Członkami Zarządu wybrani zostali przedstawiciele garnizonów (Bielsko – Biała, Bydgoszcz, Kielce, Kraków, Wrocław, Szczecin).

Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano

ppłk. rez. lek. Tadeusza Puchałę.

Podczas Zjazdu Założycielskiego zatwierdzono wzór graficzny znaczka organizacyjnego (zmienionego w późniejszym okresie).

  7 16.10.1999 W Bydgoszczy na terenie  Klubu Pomorskiego Okręgu Wojskowego spotkali się byli uczestnicy misji pokojowych ONZ w celu powołania koła terenowego. W zebraniu uczestniczyło 47 uczestników misji .Powołano pierwsze koło terenowe SKMPONZ.

Prezesem został wybrany członek grupy inicjatywnej płk Franciszek Ostropolski. W zebraniu założycielskim uczestniczył Prezes Zarządu Głównego gen. Cepak.

Pierwszy Zarząd Koła nr 1:

Prezes –  Franciszek Ostropolski

Wiceprezes – Piotr Lemanowicz

Sekretarz – Ryszard Keller

Skarbnik – Marek Kowalczyk

Członek  – Andrzej Wesołowski

Pierwsza Komisja Rewizyjna Koła nr 1

Przewodniczący – Ryszard Raczyński

Wiceprzewodniczący – Krzysztof Kuliński

Sekretarz – Grzegorz Wachowiak

Członek – Ryszard Zacharek

Członek – Roman Kreft

W pierwszym okresie działalności  pracownia plastyczna Klubu POW opracowała projekt emblematu organizacyjnego  i  wzór legitymacji członkowskiej. Treść legitymacji przygotował płk Lemanowicz.

  8 11.03.2000 Zarząd Główny upoważnił Prezydium Z.G. do określenia oraz wprowadzenia do stosowania znaczka organizacyjnego Stowarzyszenia – logo. Uchwałą nr 3 Stowarzyszenie podejmuje decyzję o wstąpieniu do Federacji Oficerów Rezerwy i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwałą nr 9/ZG/2000 upoważniono Zarząd do podjęcia Działań do posiadania sztandaru.

F. Ostropolski zaprezentował wzór krawata organizacyjnego.

  9 06.07.2000 Podpisanie dokumentu Porozumienie o Współpracy Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych z Komórkami Organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Jednostkami Organizacyjnymi podporządkowanymi  i nadzorowanymi przez Ministra Obrony Narodowej.
 10 24-25.10.2003 I Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

-przyjęto program i  główne kierunki działania na lata 2003 – 2007;

-wybrano nowe władze. Prezesem wybrano gen. Tadeusza Cepaka.

W Pałacu Prezydenckim z delegatami na Zjazd spotkał się Prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Kilku członków uhonorowano wysokimi odznaczeniami Państwowymi.

Zjazdowi towarzyszyło otwarcie okolicznościowej wystawy Poświęconej „50 rocznicy udziału żołnierzy w misjach Pokojowych”.

Na okres 4 letniej kadencji do składu Zarządu Głównego SKMPONZ został wybrany przedstawiciel naszego kołą kol.   Franciszek Ostropolski;

 11 26-27.11.2004 W Kielcach odbywa się doroczna narada prezesów i skarbników kół oraz członków Zarządu Głównego. W części pierwszejnarady uczestniczy Zastępca Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i osób represjonowanych min. Jerzy Kozłowski. Tematem wystąpienia były aktualne uwarunkowania i potrzeby przygotowywanej nowej ustawy o kombatantach RP. W tymkontekście omówiono działania Urzędu ds. Kombatantów poskierowania – w imieniu Z.G. SKMP ONZ – do premiera iministra ON – pisma domagającego się uregulowania prawnego (ustawowego)  statusu uczestników misji międzynarodowych.

Zebrani zostali poinformowani o planach powołania między-resortowego zespołu z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia.

POCZĄTEK DROGI – do uchwalenia przez Sejm   RP   Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r.  O WETERANACH DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA .

 12 01.03.2005

 

Zarząd Główny rozpoczyna starania w celu ustalenia aktualnych adresów zamieszkania rodzin żołnierzy poległych izmarłych podczas wykonywania zadań mandatowych przez PKW. Sekretarz Generalny ONZ uhonorował ich pamięć  specjalnym wyróżnieniem w postaci  kryształowej elipsy z wyrytym emblematem ONZ  oraz z nazwiskiem i datą śmierci poległego żołnierza.

Nadgorliwość wojskowych  urzędników zmieniających przebieg historii, oraz chęć udziału w przemianach historycznych bez posiadania elementarnej wiedzy, ” pomroczność  durnowata” doprowadziła do takiej żmudnej pracy. Często nie do odtworzenia.

 13 2006 /WDW RYNIA/ Zarząd Główny SKMP ONZ  jest gospodarzem 5 – tej Północno-Europejskiej Konferencji Wspierania Weteranów.

Informacja o przebiegu spotkania europejskich „peacekeeperów i ich wnioski Z.G. Stowarzyszenia przekazał ministrowi ObronyNarodowej. Wnioski dotyczyły form i sposobu pomocy irehabilitacji rannych i poszkodowanych powracających do kraju.

 14 03.03.2007 Obowiązki Prezesa Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ obejmuje gen. bryg. w st. spocz. dr Stanisław Wożniak.

Rezygnacja gen. bryg. T. Cepaka podyktowana była chorobą.

 15 19-20.10.2007 II Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych.

-przyjęto program oraz kierunki działania na lata  2007 – 2011

-wprowadzono zmiany w Statucie.

Na okres 4 letniej kadencji z naszego kola zostali wybrani :

– kol. Ryszard Keller do składu Zarządu Głównego SKMPONZ

– kol. Andrzej Jarzębowski do składu Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego SKMPONZ.

 16 29.05.2008 Z rąk śp. gen.  Franciszka Gągora – Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego podczas uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza  w Warszawie Prezes

Zarządu Głównego SKMPONZ odbiera sztandar Stowarzyszenia. Fundatorami Sztandaru było Centrum Naukowo Produkcyjne „RADMAR” i osoby prywatne.

 17 04.09.2010 Obraduje Zjazd Nadzwyczajny

–jedynym z  punktów ,to przyjęcie poprawek do statutu w związku z „OPP”

 18 09.2010 Decyzją ZG ustanowiony zostaje medal „Za Zasługi dla SKMP ONZ”

-autorem projektu jest płk rez. Ryszard Gielniewski oraz pani Magdalena Sąsiadek.

  19 30.05.2011 Podpisanie dokumentów o członkostwie i współpracy  pomiędzy Stowarzyszeniem Kombatantów Misji Pokojowych ONZ a Organizacją SPIA (Błękitne Chełmy) z siedziba w LIONIE (Francja)
  20 15.10.2011 Obraduje III Krajowy Zjazd Delegatów.

-podczas obrad omawiano zagadnienia związane z pracami nad Ustawą o weteranach działań poza granicami kraju.

-wprowadzono zmiany w Statucie.

-wybrano nowe władze Stowarzyszenia. Prezesem  ponownie wybrano gen. bryg. w st. spocz. dr Stanisława Woźniaka.

-podczas obrad delegaci Koła nr 1 z Bydgoszczy przedstawiają wniosek  Zarządowi Głównemu o wyprowadzeniu uroczystości rocznicowych 29 maja poza Warszawę, do miejscowości gdzie stacjonują jednostki wojskowe z których wielu żołnierzy brało udział w misjach pokojowych , stabilizacyjnych i humanitarnych.

  21 31.03.2012 Tego dnia wchodzi w życie Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r.

„O WETERANACH DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI  KRAJU”

  22 18 – 20..2012 W Jordanii obraduje 27 Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Weteranów. W Obradach uczestniczy Prezes Z.G. SKMPONZ. pan gen. bryg w st. spocz. Stanisław Woźniak.

Zgromadzenie  przyjmuje jednogłośnie  nasze Stowarzyszeniew skład członków.

 23 12.12.2012 Podpisanie dokumentów o współpracy pomiędzy  SKMPONZ a Słowackim Stowarzyszeniem „Unia Wojnowych Weteranów”
 24 13.04.2013 Z okazji „60  rocznicy udziału żołnierzy w misjach pokojowych, oraz  w związku z 25 – rocznicą nadania Siłom ONZ” Pokojowej Nagrody Nobla” Zarząd Główny ustanawia pamiątkowe medale. Pierwszymi projektantami medali  są dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 66 im. Misji Pokojowych ONZ w Bydgoszczy. Udział w konkursie był dla nich wielkim wyróżnieniem.

Ostatecznie graficznie zostały opracowane przez Kol. Waldemara Wojtana.

Jednocześnie zostaje opracowany i zatwierdzony regulamin nadawania tych wyróżnień.

 25 04.06.2014 V-ce Prezes Z.G.  SKMPONZ kol. Jerzy Banach zostaje wybrany na funkcję v-ce przewodniczącego „v-ce prezydenta” Międzynarodowego Stowarzyszenia Żołnierzy Pokoju (SPIA / AISP)