UA-89537305-1

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

2018

Posiedzenie Zarządu w dniu 05.12.2018 roku
Podczas posiedzenia omówiono następujące sprawy :
 1. Omówiono sprawy, o których dyskutowano na ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego SKMP ONZ w Warszawie. Jednym z głównych tematów była organizacja przyszłorocznego V Krajowego Zjazdu Delegatów . Dyskutowano nad możliwością organizacji zjazdu przez nasze koło w Bydgoszczy. Poniżej przedstawiamy Okólnik ZG SKMP ONZ wydany po tej konferencji.


 
    

 
2. Zapoznano sie z Uchwałami podjętymi przez ZG SKMP ONZ na tym posiedzeniu w tym 
    m.innymi: 
  -  Uchwałą nr 26/ZG/IV/20218 r. w sprawie akceptacji działalności Prezydium ZG SKMP ONZ   w okresie od 14.04 do 23.11.2018 r.
  -  Uchwałą nr 27/ZG/IV/2018 r.  w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego ZG SKMP   ONZ na 2019 rok.
  -  Uchwałą nr 28/ZG/IV/2018 w sprawie regulaminu przyznawania medalu za Zasł.ugi dla Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Ze względu na wahe tej uchwały  poniżej publikujemy ją w całości:
      


 

3. Ze względu na zmianę miejsca zamieszkania Zarząd Kola przyjął rezygnację z  
   członkowstwa w naszym kole kol. Leszka Nowaka. Jednocześnie ze względu na 
   jego czynny udział w wielu misjach pokojowych Zarząd upoważnił Prezesa 
  do zaproponowanoa kol L. Nowakowi statusu członka wspierającego naszego koła.  
4. Ustalono, że w imieniu naszych członków zostanie wysłany list z życzeniami do 
    współpracującego z nami koła nr 22 z Grudziądza.
5. Podobnie zdecydowano w wysłaniu podobnego listu z życzeniami do
    Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy

Za Zarząd koła nr 1


Andrzej Jarzębowski

*************************************************************************
Posiedzenie Zarządu w dniu 06.11.2018 roku

Podczas posiedzenia omówiono następujące sprawy :
 1. Na podstawie Statutu Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ par.24 pkt 1, b i c (nieakceptowalne zachowanie oraz niepłacenie składek członkowskich przez okres trzech lat) Zarząd Koła podjął decyzję o skreśleniu z listy  członków naszego Koła oraz Stowarzyszenia st.chor.szt.rez. Zbigniewa Śpiewakowskiego. 
 2. Przedyskutowano sprawę poprawy dyscypliny opłacania składek członkowskich. Na dzień dzisiejszy około 30 naszych członków nie uiściło składek. Przypominamy naszym członkom, że jedynym żródłem naszego działania są właśnie składki członkowskie.
 3. Informujemy, że otrzymaliśmy zaproszenie do Szkoły Podstawowej nr 66 im. Misji Pokojowych ONZ do udziału w wieczornicy historycznej upamiętniającej 100 letnią rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
 4. Przedyskutowano sprawe wystąpienia do Prezydenta Miasta Rafała Bruskiego z prośbą o dofinansowanie uroczystości 5 rocznicy nadania imienia Misji Pokojowych ONZ Szkole Podstawowej nr 66 oraz nadania tego samego imienia Rondu w Fordonie.
 5. Postanowiono również wysłać list gratulacyjny do Pana Rafała Bruskiego z okazji ponownego wyboru na stanowisko Prezydenta Miasta Bydgoszczy 
 6. Zaakceptowano prośbę st.szer. Romana Krauklisa, uczestnika misji UNEF w Egipcie o przyjęcie w poczet członków naszego Koła i Stowarzyszenia.
 7. Informujemy Koleżanki i Kolegów, że tradycyjne spotkanie wigilijne odbędzie sie w dniu 14 grudnia 2018 roku o godzinie 17.00 w Mesie Oficerskiej, Bydgoszcz, ul. Gdańska 190. Nie przewidujemy żadnych opłat (dla członków regularnie opłacających składki członkowskie). Jednak ze względów organizacyjnych prosimy swój udział w spotkaniu zgłaszać telefonicznie do Skarbnika Koła kol. Wojciecha Kozłowskiego telefon: 602 380 159 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.12.2018 r.
 8. Plan naszej przyszłorocznej podróży historyczno-wojskowej na Litwę powoli sie krystalizuje. Ze wzgledów oszczędnościowych oraz organizacyjnych zmieniono pierwotny termin wyjazdu na 09 - 13.10.2019 r.
 9. Postanowiono na zbliżającym się  (24.11.2018) posiedzeniu Zarządu Głównego  SKMP ONZ napiętnować postawę Prezesa Koła SKMP ONZ nr 33 w Krakowie, Arkadiusza Nowaka za nieudolność, niefrasobliwość i niekompetencję w działaniach związanych z wizytą w w Polsce Prezesa Austriackiej Organizacji Weteranów AAP, byłego Force Commandera UNDOFu pana gen. Guntera Greindla.

Za Zarząd Koła nr 1
 
Andrzej Jarzębowski
************************************************************************
Posiedzenie Zarządu w dniu 11.09.2018 roku

Podczas posiedzenia omówiono następujące sprawy:
 1. Pani dr Aldona Molesztak z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pisze pracę habilitacyjną na temat: "Doświadczenia życiowe żołnierzy wyjeżdżających na misje pokojowe". Uzgodniono z Panią dr, że wytypowani członkowie nazego koła porozmawiają z nią na temat swoich doświadczeń misyjnych i pomisyjnych. Oczywiście ww rozmowy odbedą się za zgodą wytypowanych członków naszego Kola. Telefoniczne uzgodnieniie dokona osobiście Prezes kol. Ryszard Keller.
 2. Na podstawie statutu naszego Stowarzyszenia oraz Kodeksu Wykroczeń par. 1.  za niegodny postępek polegający na bezprawnym używaniu oznak stopnia wojskowego (szeregowiec rez. używał stopnia ppłk) Zarząd Koła usuwa z listy członków naszego Koła szer. rez. Jerzego Herbę. Stosowne pismo zostanie wysłane pocztą do p. Herby. Powiadomiono również odpowiednie organa w tej sprawie.
 
na zdjęciu obok szer. rez. Jerzy Herba nieprawnie noszący oznaki stopnia wojskowego podpułkownika oraz Odznakę Instruktora Spadochronowego klasy Mistrzowskiej
 
 
 
 
 
 
3. Zamierzenia wstępnego planu pracy naszego Koła w celu uzgodnienia i     przydziału środków transportu przesłano do Komendanta Garnizonu  Bydgoszcz. Poniżej publikujemy nasze propozycje:
 


  
4. W dniu 24.10.2018 roku w Warszawie odbędzie się Konferencja Naukowa
    poświęcona 70 rocznicy ustanowienia przez ONZ praw człowieka. Delegacja
    naszego koła oraz prawdopodobnie delegacja koła nr 22 z Grudziądza weżmie
    udział w tej konferencji.
5. Zarząd Główny SKMP ONZ  poprosił członków naszego Koła o przygotowanie
    projektu medalu pamiątkowego z okazji XX lecia naszego Stowarzyszenia.
    Stosowne kroki w tym kierunku Zarząd Koła już poczynił.
6. Informujemy Koleżanki i Kolegów, że w dniu  w 02.10.2018 o godz. 17.00 w
    Kinoteatrze Inspektoratu Wsparcia w Bydgoszczy wyświetlany bedzie film
    "Dywizjon 303 - Bitwa o Anglię" z Marcinem Dorocińskim w roli głównej. Na
    projekcję serdecznie zapraszamy.
 
Za Zarząd Koła nr 1
 
Andrzej Jarzębowski
 
************************************************************************
Posiedzenie Zarządu w dniu 09.01.2018

Podczas posiedzenia omówiono następujące sprawy:
 1. Przyjęto i zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe koła. Po zatwierdzeniu i podpisaniu przesłano je do Zarządu Głównego zgodnie z obowiązującym statutem w tej sprawie. Zachęcamy członków do zapoznania sie ze szczegółami sprawozdania finansowego, dostepne jest dla cxzłonków w każdy 1 wtorek miesiąca podczas comiesięcznych posiedzeń Zarządu w Klubie Inspektoratu Wsparcia.
 2. Omówiono sprawy związane z obchodami 40-lecia UNIFIlu, które odbędzie się w Bydgoszczy w miesiącu kwietniu br.

 

Za Zarząd Koła nr 1

Andrzej Jarzębowski

*************************************************************************************************