Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

2015

Posiedzenie Zarządu w dniu 01.12.2015

Podczas posiedzenia omawiano następujące zagadnienia;

 1. Otrzymaliśmy plan zasadniczych zadań Zarządu Głównego Stowarzyszenia na 2016 rok. Omówiono wynikające z planu zadania dla naszego koła. Plan Zasadniczych zadań ZG SKMP ONZ na 2016 rok zamieszczono na końcu komunikatu;
 2. Omówiono dokument P4 Sztabu Generalnego pod tytułem : Procedura udzielania zgody na wykorzystanie pojazdów Sił Zbrojnych RP na potrzeby organizacji pozarządowych i partnerów społecznych z dnia 26.210.2015 roku. Cały dokument można znaleźć TUTAJ;
 3. Jak poprzednio Zarząd Koła informował, jesteśmy w trakcie uaktualniania danych w wykazie naszych członków. Niestety na 98 członków naszego koła, do tej pory dane aktualizacyjne przesłało 25 osób. Wskazane byłoby przesłanie uzupełnionych danych e-mailem do Prezesa (adres e-mail na stronie głównej) lub przynieść je na kolację wigilijną;
 4. Definitywnie ustalono termin naszej corocznej kolacji wigilijnej na godz. 17.00 dnia 15 grudnia 2015 roku w Mesie Oficerskiej. Koszt płatny na miejscu skarbnikowi wynosi 15 zł. Ze względu na dane do cateringu prosimy zgłoszenia przesłać e-mailem do skarbnika (adres e-mailowy na stronie głównej) lub do niego telefonicznie.Ustalono, że na kolację wigilijną zaprosimy członków honorowych Koła, przedstawicieli współpracującej z nami Szkoły Podstawowej nr 66 oraz przedstawicieli współpracujących z nami organizacji;
 5. Rozpatrzono projekt, zapowiadającego sie interesująco, spotkania w przyszłym roku członków Koła z przedstawicielem klubu płetwonurków;
 6. Pozytywnie rozpatrzono deklarację nowego członka naszego koła: ppłk Jarosława Kłosa.
 7. Ustalono, że w imieniu członków Koła wyślemy życzenia świąteczne do naszych złożonych chorobą kolegów: Grzegorza Sieradzkiego oraz Bazylego Kucharskiego;
 8. Omówiono procedurę wyboru nowej Komisji Rewizyjnej. Wybór zostanie przeprowadzony, tak jak wcześniej było ustalone, podczas kolacji wigilijnej;
 9. Przedyskutowano sprawę naszej przyszłorocznej wycieczki do Wiednia z okazji 333-lecia Wiktorii Wiedeńskiej. Ustalono orientacyjny koszt wycieczki (ponoszony indywidualnie na około 600 zł + koszty wyżywienia oraz biletów wstępu). Szczegóły zostaną podane później – jak ustalimy szczegółowy program oraz ostateczne koszty. Na wycieczkę obowiązkowo należy zabrać strój organizacyjny. Chętni do udziału w wycieczce proszeni są o zgłaszanie akcesu do kolegi Krzysztofa Chlebosza ( e-mail: krzysztoff1555@op.pl) do końca stycznia 2016 roku. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc będzie decydowała kolejność zgłoszeń.


ZASADNICZE ZADANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO

STOWARZYSZENIA KOMBATANTÓW MISJI POKOJOWYCH ONZ

W ROKU 2016

Głównymi zadaniami SKMP ONZ w 2016 roku będzie dalsza działalność na rzecz integracji środowiska weteranów misji zagranicznych oraz stymulowanie ich aktywności w życiu społecznym, reprezentowanie i ochrona interesów weteranów, weteranów – członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, administracyjnych i samorządowych, rozwijanie kontaktów z innymi stowarzyszeniami, związkami i organizacjami pozarządowymi zarówno w kraju i zagranicą, działanie na rzecz poprawy warunkówsocjalno-bytowych i zdrowotnych weteranów i ich rodzin, umacnianie koleżeńskich więzi, wzajemnego szacunku, życzliwości i wzajemnej pomocy, wyjaśnianie znaczenia i roli ONZ oraz innych organizacji międzynarodowych w zapewnieniu bezpieczeństwa i pokoju, wygaszania konfliktów w świecie, a także w budowie wzajemnego zaufania i współpracy.

W działalności organizacyjnej:

- stosowanie zróżnicowanych form promocji Stowarzyszenia na rzecz pozyskiwania nowych członków;
- reaktywacja kół, które z różnych przyczyn zaprzestały działalności i tworzenie nowych;
- włączenie wszystkich członków Stowarzyszenia, a w szczególności Zarządu Głównego w pozyskiwanie sponsorów i darczyńców;
- kontynuowanie usprawnienie przepływu informacji poprzez szersze wykorzystanie środków elektronicznych, tworzenie stron internetowych Kół oraz internetowej bazy Stowarzyszenia;
- aktywne włączenie się kół w życie społeczne i kulturalne środowisk lokalnych;

W działalności społecznej i promocji misji zagranicznych:

- utrwalanie obrazu Stowarzyszenia, jako organizacji podejmującej działania w imieniu całego środowiska uczestników misji poza granicami kraju i reprezentowania ich interesów wobec władz;
- aktywne uczestnictwo w działalności Światowej Federacji Weteranów (World Veterans Federation);
- popularyzowanie Stowarzyszenia oraz osób ze środowiska weteranów w lokalnych i centralnych mediach oraz na stronach internetowych SKMP ONZ.

 

 


 

                                                                   Za Zarząd

                                                                         Andrzej Jarzębowski

***********************************************************************

Posiedzenie Zarządu w dniu 03.11.2015

 1. Ustalono, że tradycyjne spotkanie wigilijne odbędzie się w dniu 15 grudnia 2015 roku w Mesie  Oficerskiej. Jak zwykle przewidujemy odpłatność 15 zł od osoby.
 2. Zarząd Koła przypomina o możliwości przekazania 1% podatku dochodowego podczas rozliczania rocznego podatku PIT. Nr KRS znajduje się na stronie głównej naszego portalu   
 3. Omówiono sprawę  uzyskania absolutorium przez ustępujący Zarząd Koła. Skarbnik zobowiązał się do dostarczenia Komisji Rewizyjnej dokumentów finansowych koła za minione trzy lata. Prezes natomiast zobowiąże Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do sporządzenia protokołu do dnia 1 grudnia br. Głosowanie Absolutorium zaplanowano na część oficjalna spotkania w dniu 15 grudnia 2015 roku.
 4. Rozstrzyga się realizacja projektu naszej wizyty w Zakładach PESA. Jeśli uzyskamy odpowiednie zgody jest szansa na realizację spotkania z PESĄ pod koniec listopada br.
 5. Rozpatrzono prośby o przyjęcie nowych członków Koła nr 1. Pozytywnie rozpatrzono kandydatury:
     - kol. st. chor. szt. rez. Zbigniewa LASIKA;        
     - kol. szer. Edgara SZYDA – uczestnika misji UNIFIL LIBAN 10.2000 – 04.2001.

                                                                                 Za Zarząd

                                                                         Andrzej Jarzębowski

**********************************************************************

Posiedzenie Zarządu w dniu 06.10.2015 

Na wczorajszym posiedzeniu Zarządu Koła omawiano nastepujące sprawy:

1. Ustalono, że następne spotkanie członków koła odbędzie sie w miesiącu listopadzie w wiodących w kraju bydgoskicg zakładach PESA. termin zostanie podany Koleżankom i Kolegom w terminie późniejszym.

2. Zgodzono się z propozycją zorganizowanie w przyszłym roku grupowego zwiedzenia Muzeum Dyplomacji w Bydgoszczy. Za organizację odpowiedzialny jest kolega Chlebosz. FDokładhna data zostanie podana w terminie późniejszym.

3.  Nasze główne zamierzenia na przyszły rok przedstawia poniższa tabela. Zostały one wpisane w plan zasadniczych zamierzeń  Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.


l/p

 

 

Nazwa przedsięwzięcia

 

Termin realizacji

 

wnioskodawca

 

Uwagi

 1.

Podróż wojskowo – historyczna centrum Weterana w Warszawie

Druga połowa lutego 2016r.

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło Nr 1 przy Klubie IWSp SZ

40 członków

Oczekiwana pomoc –

 autokar

 

 2.

Udział w uroczystościach „Dnia Weterana  Działań poza Granicami Kraju

Kraków

27-30 maj

/4 dni/ 2016r.

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło Nr 1 przy Klubie IWSp SZ

10 członków

Oczekiwana pomoc -

mikrobus

 3.

Wyjazd historyczno – wojskowy do Garnizonu USTKA. Podoficerska Szkoła Marynarki Wojennej –

Spotkanie pokoleń.

Sierpień

/druga połowa

/2 dni/ 2016r.

 

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło Nr 1 przy Klubie IWSp SZ

40 członków

Oczekiwana pomoc –

 autokar

 

4.

333 Rocznica Wiktorii Wiedeńskiej

Wyjazd historyczno –wojskowy

Wiedeń

Dryga połowa września

/5 dni/ 2016r.

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło Nr 1 przy Klubie IWSp SZ

Do 40 członków

Oczekiwana pomoc –

autokar

 

4. Ustalono termin Tradycyjnego Spotkania Wigilijnego. Spotkanie odbędzie się w Messie Oficerskiej dnia 15 grudnia 2015 roku o godzinie 17.00.

5. Pozytywnie rozpatrzono deklarację przystąpienia do naszego koła kolegi. Krzysztofa Górskiego.

6. Ukazał sie Okólnik Zarządu Głównego SKMP ONZ. Poniżej zamieszczamy go w oryginale.

                                                                                                                                Za Zarząd

                                                                                                                    Andrzej Jarzębowski

****************************************************************************

Posiedzenie Zarządu w dniu 10.03.2015

Podczas posiedzenia omawiano zagadnienia związane z przygotowaniami do uroczystości „Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa”.

Organizatorem uroczystości w dniu 29 maja jest Ministerstwo Obrony Narodowej przy wydatnej pomocy Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Dzień 28 maja jest dniem organizowanym przez nasze koło. Po zatwierdzeniu całego programu informacja zostanie przesłana w formie pisemnej i elektronicznej.

W celu zabezpieczenia dnia 28. 05.2015  przygotowano i wysłano:

- pismo do Prezydenta Bydgoszczy z prośbą o pokrycie kosztów występu artystów scen bydgoskich, uczestniczących w spotkaniach z żołnierzami w rejonach wykonywania zadań mandatowych. Planujemy występ 21 artystów.

- pismo do Rektora UKW  o wyrażenie zgody na odbycie konferencji na temat udziału w żołnierzy w misjach pokojowych. Konferencja jest adresowana do studentów. W konferencji współuczestniczą członkowie SKMP ONZ.

Nadzór nad przygotowaniem konferencji sprawuje kol. Grzegorz Knasiak.

Nadzór nad przygotowaniem koncertu w Kinoteatrze sprawuje kol. Franciszek Ostropolski.

Za przygotowanie oprawy informacji wizualnej odpowiada Klub Inspektoratu Wsparcia z kierownikiem Klubu Panem Markiem Trojanem.

Prezes Koła jest obecny podczas wszystkich odpraw związanych z organizacją uroczystości.

Do chwili obecnej odbyły się trzy narady. w tym jedna połączona z rekonesansem w terenie.

Do Zarządu Głównego w dniu 10.03.2015 wysłano listę imienna i adresową wszystkich członków  naszego koła, oraz członków honorowych i wspierających, będącą podstawą do wysłania na prywatne adresy zaproszeń na uroczystości. Lista zawiera trzynaście adresów z propozycją zabezpieczenia noclegów i wyżywienia w hotelu. Sposób wyżywienia wszystkich uczestników zostanie podany w odrębnej informacji. Koszt pobytu pokrywany jest z budżetu MON.

Zarząd informuje, że zostały zamówione znaczki organizacyjne oraz krawaty organizacyjne, bliższych informacji na ten temat  udzieli kol. Wojtek Kozłowski.

Podczas posiedzenia omówiono naszą wizytę w 22 ODN.

                                                                                         Prezes

                                                                           płk w st. spocz.  Ryszard Keller

***************************************************************************

 Posiedzenie Zarządu w dniu 05.01.2015

 Podczas posiedzenia Zarządu  SKMPONZ  Koła nr 1 omówiono następujące  tematy:

 - zagadnienia związane z organizacją „Rajdu Weterana” w Bieszczadach. Organizacją rajdu    zajmuje się Koło  w Białej Podlaskiej. Informacje dotyczące rajdu  znajdują się na naszej stronie. Udział w rajdzie jest indywidualną sprawą każdego członka. Zarząd Koła  nie  uczestniczy w organizacji grupowego wyjazdu w Bieszczady.

- podczas posiedzenia  prezes poinformował Członków Zarządu o organizacji przebiegu posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 04.01.2014 i konferencji  związanej z piętnastą rocznica naszego Stowarzyszenia. Konferencja została zorganizowana przez Zarząd Główny na terenie Akademii Obrony Narodowej. Jednym z  tematów konferencji był przedstawienie rysu historycznego powstania naszego Stowarzyszenia i jego działalności na przestrzeni piętnastu lat. Informacja na ten temat została opracowana przy wydatnej pomocy Kolegi pułkownika Piotra Lemanowicza i Kolegi pułkownika Franciszka Ostropolskiego. Zaprezentowana informacja zyskała uznanie w ocenie Pani Bożeny Żelazowskiej z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych , oraz ze strony Rektora AON. (główne tezy wystąpienia w zakładce-historia).

- Kolejnym tematem posiedzenia Zarządu była informacja o zaproszeniu prezesa Koła nr 1 na uroczystości otwarcia  „Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa” w dniu 2112.2014. Informacja na stronie Koła.

- Wstępnie dyskutowano o organizacji uroczystości w dniu 29.05.2015r w Garnizonie  Bydgoszcz./na ten dzień nie było jeszcze decyzji jaki garnizon będzie organizował   uroczystości „Dzień Weterana Działań  Poza  Granicami Państwa”. Jednak wszystkie starania  ZG SKMPONZ oraz Żołnierzy Rannych i Poszkodowanych w Misjach   oscylowały w organizacji tych uroczystości w Bydgoszczy. Na marginesie – były inne   propozycje ,jednak nie do dyskutowania na „stronie”.

- Kilkanaście minut przed posiedzeniem telefon od Sekretarza Generalnego ZG SKMPONZ. Zaproszenie na dzień 09.01.2015 do udziału w spotkaniu dotyczącym organizacji „Dnia Weterana” w 2015r. w Bydgoszczy. Miejsce Spotkania – Centrum Weterana Działań Poza  Granicami Państwa.

- Po powrocie z Warszawy kolejny komunikat.

                                                                                         Prezes

                                                                           płk w st. spocz.  Ryszard Keller

***************************************************************************