Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

2014

Posiedzenie  Zarządu Koła  nr 1 SKMP ONZ   w dniu 03.11.2014

Podczas posiedzenia Zarządu omawiano następujące sprawy.

 1.Prezes koła przedstawił informację z obrad posiedzenia  Zarządu Głównego rozszerzonego o udział prezesów kół i skarbników.

Prezes ZG SKMP ONZ gen. Woźniak przedstawił sprawozdanie z działalności Prezydium w okresie od 17 maja do 25 października 2014. Sekretarz Generalny omówił działalność kół terenowych. Uczestników zapoznano z realizacja zamierzeń finansowych w kołach, oraz przedstawiono sprawozdanie finansowe.

Kolejnymi  tematami były:

- informacje o awansach i odznaczeniach

- przedstawienie decyzji ZG SKMP ONZ o ilości delegatów na Zjazd w 2015 roku. Ilość   delegatów na zjazd, z naszego koła wynosi ośmiu delegatów.

- Przedstawiono odpowiedzialnych za pracę grup programowych przygotowujących Zjazd. Kolejnym punktem było przedstawienie wyników  pracy Komisji Socjalnej w 2014 r. Zarząd Główny zaplanował obchody 15-lecia SKMP ONZ na grudzień 2014.

 2. Prezes ZG SKMP ONZ gen. bryg. Stanisław Wożniak poinformował wszystkich zebranych o  wystosowaniu pisma do Ministra Obrony Narodowej w sprawie stanowiska ZG SKMP ONZ  dotyczącej organizacji centralnych uroczystości Dnia Weterana działań poza granicami państwa w 2015 roku w Bydgoszczy.

 3. Podczas posiedzenia Zarządu ponownie oceniono dyscyplinę opłacania składek członkowskich. W ocenie skarbnika naszego koła  nastąpiła znacząca  poprawa.

 4. W związku z kapitalnym remontem Mesy Oficerskiej tradycyjne spotkanie wigilijno –  noworoczne odbędzie się na terenie Klubu Inspektoratu Wsparcia SZ w Bydgoszczy przy ul. Sułkowskiego 52. Termin 19.12.2014 r. godz. 17.00.

 5. Kol. Jerzy Przyjemski wraz z małżonką, na zaproszenie Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego Piotra Całbeckiego będzie reprezentował nasze koło podczas Uroczystego obiadu  z okazji Narodowego Święta Niepodległości.


                                                                                         Prezes

                                                                                     Ryszard Keller

 ***************************************************************************

Posiedzenie Zarządu Koła  nr 1 SKMPONZ dnia 06.10.2014

 Podczas posiedzenia Zarządu omówiono następujące tematy:

 Na adres naszego koła wpłynęło pismo Prezesa Koła Regionalnego  Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej „ŻANDARM” w Bydgoszczy. W skierowanym piśmie Koledzy proponują nawiązanie współpracy i podjęcie wspólnych działań w pokrewnych tematach. Z obecnym na posiedzeniu Prezesem Koła Kol. Tomaszem Piotrowskim uzgodniono wymianę propozycji tematycznych i przygotowanie wspólnego stanowiska w zakresie współpracy w dziedzinie  integracji środowisk żołnierzy rezerwy oraz popularyzacji dokonań wojska wśród społeczeństwa.

  1. Na zaproszenie  Prezesa Koła Regionalnego „ŻANDARM” dnia 07.11.2014 r. wezmę udział w spotkaniu z okazji tegorocznego Święta Niepodległości, które odbędzie się  na terenie Oddziału  Żandarmerii Wojskowej.
  2. Z okazji  przypadającego w dniu 24.10.2014 r. Święta ONZ otrzymaliśmy zaproszenie  od studentów Wyższej Szkoły Bankowej do wzięcia udziału w spotkaniu tematycznym związanym z tym świętem. Podczas posiedzenia ustaliliśmy, że  kol. Grzegorz Knasiak  zajmie się tym tematem i będzie koordynatorem w przygotowaniu naszego udziału.
  3. W dniu 05.11.20`14 r. Muzeum Wojsk Lądowych  jest organizatorem  konferencji naukowej pt: ”Wojny i konflikty zbrojne po II wojnie światowej”. Z tematyką udziału w misji w Iraku oraz przystąpienia do NATO  ze swoimi wspomnieniami podzieli się nasz kolega Andrzej Jarzębowski. Wszystkich chętnych do uczestniczenia w konferencji serdecznie zapraszam. Miejsce konferencji Muzeum Wojsk Lądowych.
  4. Pracownicy Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy postawili zebrać i opublikować wspomnienia uczestników misji pokojowych ONZ .Postanowiliśmy wesprzeć inicjatywę i uczestniczyć w katalogowaniu wspomnień. Pracownicy muzeum dotrą do naszych członków indywidualnie i na zasadzie rejestrowanej rozmowy zapiszą nasze wspomnienia.
  5. W dniach 24-25 października w m. Rynia koło Warszawy odbędzie się wyjazdowe posiedzenie  Zarządu Głównego SKMPONZ. O tematyce posiedzenia ZG – informacja w kolejnym komunikacie z posiedzenia Zarządu.
  6. Wstępnie uzgodniono, że z uwagi  na remont Mesy Oficerskiej planowane spotkanie wigilijno - noworoczne odbędzie się na terenie Klubu Inspektoratu Wsparcia przy ul.  Sułkowskiego 52.

 

                                                                                            Prezes

                                                                                     Ryszard Keller

**********************************************************************

 Posiedzenie Zarządu Koła nr 1 SKMPONZ   dnia 08.09.2014

 

1. Podczas posiedzenia postanowiono zmienić termin posiedzeń zarządu /z pierwszego wtorku na pierwszy   poniedziałek miesiąca. Miejsce posiedzeń i godzina nie ulegają zmianie.

2. Członkowie Zarządu zapoznali się z informacją skarbnika o stanie finansowym koła oraz o zobowiązaniach płatniczych i wynikających z obowiązku statutowego. Niepokojącym jest fakt, że wielu naszych członków zapomniało o realizacji statutowego obowiązku (§17 pkt.4) dotyczącego terminowego opłacania składek. Zarząd nie może tolerować zjawiska kiedy członkowie zalegający z opłacaniem składek korzystają z funduszu koła zgromadzonego przez członków realizujących  obowiązek statutowy. W wyniku analizy opłacania składek w stosunku do dwóch kolegów w oparciu o §24 pkt.2 podjęto  decyzję o skreśleniu z listy członków, w stosunku do jednego z członków usprawiedliwione zaleganie z opłacaniem składek. Osoby skreślone z listy członków otrzymają pisemne powiadomienie. Wszystkich pozostałych Kolegów prosimy o uregulowanie wpłat składek do dnia 15 10.2014 roku. Kolejną analizę dyscypliny finansowej zarząd przeprowadzi podczas swojego posiedzenia w  listopadzie 2014 roku.

3. Zapoznano się z treścią pisma Zarządu Koła Rejonowego Żandarmerii  Wojskowej „Żandarm” w Bydgoszczy. Pismo dotyczy propozycji nawiązania współpracy. Zarząd postanowił zaprosić na kolejne posiedzenie w październiku przedstawicieli koła na spotkanie w celu omówienia zasad współpracy.

4. Omówiono treść artykułu jaki ukazał się w Expresie Bydgoskim a dotyczącym nazewnictwa ulic, w tym ronda Misji Pokojowych ONZ. W odpowiedzi na ten artykuł do redakcji zostało wysłane pismo. Zarząd postanowił treść artykułu oraz odpowiedź do redakcji umieścić na naszej stronie www.skmponz.bydgoszcz.pl.  Z treścią można zapoznać się pod zakładką  „publikacje prasowe”.

5. Otrzymaliśmy zaproszenie od Dyrektora Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy do udziału  w dniu 5 listopada 2014 r. w konferencji naukowej pt.: ”Wojny i konflikty zbrojne po II wojnie światowej”. Tematyka konferencji uwzględnia działania sił ONZ.  Z kierownictwem Muzeum  uzgodniono wstępne warunki udziału naszych prelegentów.

6. Zarząd postanowił zaplanować, przygotować i odbyć  w ramach poznawania nowych jednostek wojskowych wyjazd, do 22 Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania im. płk pil..Tadeusza Henryka Rolskiego. Wyjazd planujemy zrealizować w miesiącu lutym  2015.

7. Zarząd omówił realizację niektórych przedsięwzięć planowanych do końca 2014 roku. Szczególną uwagę poświęcono tradycyjnemu spotkaniu świątecznemu w grudniu 2014. Zgodnie stwierdzono, że z obecnym stanem naszych zasobów finansowych  realizacja tej uroczystości posiada wiele znaków zapytania.

                                                                                           Prezes

                                                                                     Ryszard Keller