Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMP ONZ ROK 2012

2012.12.16

Udział delegacji koła nr 1 SKMPONZ w konferencji naukowej

W dniach 11-12 grudnia br. reprezentacja naszego koła wzięła udział w konferencji naukowej pod nazwą: ,,Innowacja i synergia w Siłach Zbrojnych RP”. Jej organizatorem było Centrum Doktryn i Szkolenia SZ. Dwudniowe obrady odbywały się w Centrum Kongresowym Opery Nova w Bydgoszczy. W trakcie konferencji – z udziałem licznych gości honorowych, generalicji,  ludzi nauki – nakreślone zostały kierunki działań w zakresie transformacji i rozwoju naszej armii. Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Obrony Narodowej.

Bydgoskie Centrum Doktryn i Szkolenia SZ swoją działalność zainaugurowało dokładnie rok temu – i to również z udziałem delegacji naszego koła. Pierwsza konferencja naukowa, organizowana przez Centrum w pierwszą rocznicę swojej działalności, nakreślić miała teoretyczne podstawy pożądanych zmian w funkcjonowaniu sił zbrojnych oraz ich wizję przyszłości. Zmiany te, już wprowadzane a także prognozowane, wynikają z procesów transformacji NATO, jako odpowiedzi na współczesne zagrożenia bezpieczeństwa. Na gruncie polskim zmiany te związane są także z procesami modernizacji i profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP, w kierunku dostosowania ich do wymogów XXI wieku.

Konferencja podzielona została na trzy obszary tematyczne, a debata wokół nich toczyła się w oddzielnych panelach. Pierwszy poświęcony był kierunkom rozwoju sił zbrojnych, a w ich następstwie – wymogom operacyjnym. Drugi odnosił się do oczekiwanych zmian w systemie szkolenia wojsk, natomiast trzeci zajął się teorią i praktyką dowodzenia i zarządzania.

Przed pracami w poszczególnych panelach przedstawionych zostało – dla ogółu uczestników konferencji – kilka referatów nakreślających wizję rozwoju naszych sił zbrojnych w aspektach międzynarodowym i krajowym. Wygłosili je Szef Sztabu Generalnego WP – generał Mieczysław Cieniuch, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Bogusław Winid oraz dyrektor CDiS SZ – gen. dyw. w st. spocz. Włodzimierz Sąsiadek.

Konferencja miała zasięg ogólnopolski. Udział w niej wzięli między innymi szefowie zarządów Sztabu Generalnego WP, departamentów Ministerstwa ON, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, rektorzy uczelni wojskowych i cywilnych, autorytety naukowe z dziedziny bezpieczeństwa i obronności, dowódcy i szefowie różnych struktur Wojska Polskiego. Do udziału zaproszono także, w charakterze gości honorowych, władze województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym: Wojewodę – panią Ewę Mes.  Z ramienia naszej organizacji w konferencji uczestniczyli płk płk (rez.): Ryszard Keller, Bronisław Zachary, Franciszek Ostropolski, Marian Kapała, Andrzej Jarzębowski i Grzegorz Knasiak (ten ostatni w podwójnej roli – jako rzecznik CDiS SZ był też bowiem jednym z organizatorów konferencji).

Konferencja wspomagana była przez panele wystawiennicze. W holach Centrum Kongresowego zaprezentowały się, między innymi, ośrodki szkoleniowe oraz instytuty naukowo-badawcze Wojska Polskiego.

Powrót