Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

Linki/Ustawy

Ciekawsze linki do stron związanych z wojskiem i z misjami pokojowymi:
Zarząd Główny SKMP ONZ
MON
Sztab Generalny WP
Dowództwo Generalne SZ RP
Dowództwo Operacyjne SZ RP
Inspektorat Wsparcia SZ w Bydgoszczy
Misje pokojowe ONZ
Strona polskiego MSZ - Operacje i Misje pokojowe ONZ
Centrum Doktryn i Szkolenia SZ RP w Bydgoszczy
Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy
Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Dom weterana
Polska Zbrojna
Światowa Federacja Weteranów -  World Veterans Federation


USTAWA i ROZPORZĄDZENIA : 
Wszystkie informacje dotyczące Ustawy o weteranach działań poza granicami państwa znajdziesz pod adresem www.dziennikustaw.gov.pl oraz na polskim serwerze aktów prawnych  www.lex.pl   lub posługując się poniższymi linkami : 
USTAWA Ustawa  o weteranach działań poza granicami państwa z dnia 19 sierpnia 2011r. Dz.U. 2011.205.1203  z późniejszymi zmianami - stan na 19.08.2019 r.
ROZPORZĄDZENIA 
pozycja 105    rozp. MON z dnia 20 stycznia 2012  w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom – żołnierzom lub   weteranom poszkodowanym-żołnierzom  oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi. 
pozycja 187    rozp. MON z dnia 9 lutego 2012   w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania weteranowi,  poszkodowanemu-żołnierzowi pomocy finansowej na naukę.
pozycja 229    rozp. MON z dnia 16 lutego 2012  w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu  ich wydania, wymiany lub zwrotu.
pozycja 289  rozp. MON z dnia 5 marca 2012  w sprawie umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weteranów  poszkodowanych-żołnierzy
pozycja 291 rozp. MON z dnia 12 marca 2012   w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny.
pozycja 322. rozp. MON w sprawie określenia wzoru, trybu przyznawania, wręczania i noszenia wojskowej odznaki "Za Rany i Kontuzje"(Dz. U. z dnia 26 marca 2012 r.
pozycja 336    rozp. MON z dnia 23 marca 2012   w sprawie sposobu dofinansowania pobytu  weterana-żołnierza i weterana  poszkodowanego – żołnierza w Domu Weterana.
pozycja 339    rozp. MON z dnia 23 marca 2012  w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych  weteranom poszkodowanym.
pozycja 342    rozp. MON z dnia 28 marca 2012  w sprawie warunków i trybu ubiegania się  o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia   w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
pozycja  345    rozp. MON  z dnia 29 marca 2012   w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń  opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu.
pozycja 351    rozp. MON z dnia 28 marca 2012   w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-żołnierzy.


Status weterana lub weterana poszkodowanego w kilku krokach

Ustawa z 19  sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa  (Dz. U nr 205, poz. 1203), z późniejszymi zmianami, która przyznaje weteranom i weteranom poszkodowanym  szereg uprawnień.

 Kto może się ubiegać 
Przypomnijmy, że o status weterana działań poza granicami państwa mogą ubiegać  się osoby, które brały udział w misji na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach:

misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu lub zapewnienia bezpieczeństwa państwa,  nieprzerwanie  przez okres, na jaki została skierowana, jednak  nie krócej niż przez okres 60 dni;

Z kolei weteran poszkodowany w działaniach poza granicami państwa to  osoba, która  biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.

Status weterana – żołnierza w kilku krokach 
KROK 1. Sprawdź czy brałeś udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej,
KROK 2  Jeżeli tak, to uzyskaj  zaświadczenie od dowódcy jednostki wojskowej, w której ostatnio odbywasz lub pełniłeś służbę lub od wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo właściwego kierownika archiwum wojskowego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia szefa MON z 16 lutego 2012 ( Dz.U. z 29.02 z 2012 , poz. 229) w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu.

Zaświadczenie powinno zawierać:

 imię i nazwisko osoby ubiegającej się o przyznanie statusu weterana,

 numer PESEL,

 nazwę i rodzaj działania poza granicami państwa, w którym uczestniczyłeś,

  • okres uczestnictwa w działaniach poza granicami państwa,

 zajmowane stanowisko służbowe lub pełnioną funkcję podczas udziału w działaniach poza granicami państwa.

KROK 3. Uzyskaj zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o tzw. niekaralności
Odpowiedni o niekaralności można uzyskać w  punktach informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju .
Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego kosztuje 50 zł. Ustawowy czas oczekiwania na ten dokument o niekaralności to 30 dni, ale  można go otrzymać nawet od reki - zależy to od  sądu, ilości spraw, dobrej woli, itp.)Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w biurze informacyjnym Krajowego Rejestru bądź przesłać pocztą na adres Biura Informacyjnego KRK. Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wystawienia.
KROK 4. Przygotuj wniosek do  ministra obrony narodowej
Dokumenty przesłane do szefa MON powinny zawierać:

  • wniosek do Ministra Obrony Narodowej,
  • zaświadczenie o pełnieniu służby poza granicami państwa,

zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

KROK 5  Dokumenty należy wysłać listem poleconym na adres:
Minister Obrony Narodowej
00-909 Warszawa
ul. Klonowa 1

Przyznanie statusu weterana następuje na podstawie decyzji administracyjnej. Legitymację powinniśmy otrzymać w okresie nie dłuższym niż 60 dni od daty  uprawomocnienia się decyzji. 

            Status weterana poszkodowanego  - żołnierza
 Status weterana – poszkodowanego  mogą od dnia 30 marca 2012 r. uzyskać osoby, które  brały udział - na podstawie skierowania - w działaniach poza granicami państwa i doznały uszczerbku na zdrowiu  wskutek wypadku. 
KROK 1.  Obowiązują identyczne zasady postępowania jak przy ubieganiu się o status  weterana żołnierza (wyżej przedstawione: KROK 1, KROK 2, KROK 3), 

KROK 2. Art. 8 ustawy przewiduje, że ponadto podstawą do ubiegania o przyznanie statusu weterana poszkodowanego są takie dokumenty jak:

  • protokół powypadkowy albo decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej,
  • orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa albo orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego;

 decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie;

Do wniosku w sprawie uzyskania statusu weterana poszkodowanego należy załączyć dokumenty wymienione powyżej. Obowiązkowo ksero tych dokumentów musi posiadać adnotację "Za zgodność z oryginałem" - które można uzyskać w kancelarii WKU lub organie kadrowym każdej JW. W ostateczności można udać się do notariusza - który notarialnie potwierdzi zgodność duplikatów z oryginałami.


Dokumenty te należy wysłać listem poleconym na adres
Minister Obrony Narodowej
00-909 Warszawa
ul. Klonowa 1


Przyznanie statusu weterana lub weterana poszkodowanego - żołnierza następuje na podstawie decyzji administracyjnej. Decyzja o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego określa procentową wysokość  uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku  pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań  lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze. Zgodnie z art. 36 ustawy dokument powinien zawierać wysokość dodatku określonego jako procent podstawy wymiaru, którą stanowi najniższa emerytura. Egzemplarz decyzji o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego powinien zostać przesłany do Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji.


Należy także pamiętać, że aby w pełni korzystać z przysługujących uprawnień - zwłaszcza dotyczących publicznej służby zdrowia  i kontynuacji leczenia w  kraju - należy jeszcze posiadać legitymację osoby poszkodowanej poza granicami kraju.


DRUKI - SZABLONY DLA WNIOSKODAWCÓW :
INFORMATOR PROCEDURY DO NABYCIA UPRAWNIEŃ

 

OŚWIADCZENIE O FORMIE WYPŁATY ZAPOMOGI


Przykład

 Piotr  Nowak                                                                                                                                   

ul. Ruczaj 5/25

52-078  Kraków

tel. 6666666

PESEL: 76120303032

 

Kraków, dnia………

 

 

                                                                                                                                        Minister Obrony Narodowej

                                                                                                                                        ul. Klonowa  1

                                                                                                                                        00-909 Warszawa

 

 OŚWIADCZENIE

                

                 Na podstawie § 2 ust 3 pkt 2 rozporządzenia MON z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom-żołnierzom lub weteranom poszkodowanym-żołnierzom  oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi  (Dz. U. poz. 105) proszę o wypłatę zapomogi w formie bezgotówkowej na mój nr konta ……………………………w Banku……….                                                                                                                         

                                                                                            podpis


 OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMYWANIU INNEJ POMOCY


  Przykład

 

Piotr  Nowak                                                                                                                                   

ul. Ruczaj 5/25

52-078  Kraków

tel. 6666666

PESEL: 76120303032

 

Kraków, dnia………


 

 

                                                                                                                                        Minister Obrony Narodowej

                                                                                                                                        ul. Klonowa  1

                                                                                                                                        00-909 Warszawa


 

OŚWIADCZENIE

                

                 Na podstawie § 2 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia MON z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom-żołnierzom lub weteranom poszkodowanym-żołnierzom  oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi  (Dz. U. poz. 105)  oświadczam, że nie otrzymuję pomocy na ten sam cel z innego źródła.                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          podpis

 


 OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE KORZYSTANIA Z POMOCY

 

Piotr Nowak                                                                        Kraków, dnia……………

ul. Ruczaj 5/25

52-078 Kraków

tel. 6666666

PESEL: 76120303032

 

Minister Obrony Narodowej

ul. Klonowa 1

00-909 Warszawa

 

OŚWIADCZENIE

Na podstawie § 5 ust. 4 pkt. 4 rozporządzenia MON z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi pomocy finansowej na naukę (Dz. U. poz. 187) oświadczam, że będę

Korzystał  z pomocy w zakresie pokrycia kosztów opłaty za naukę lub studia oraz

przejazdów z miejsca zamieszkania do szkoły lub uczelni, a także zakwaterowania w

miejscowości ...……………………………………………….

                               (Nazwa miejscowości)

 

                                                                                   ………………………………

                                                                                                   podpisWNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI
WNIOSEK O STATUS WETERANA
WNIOSEK O STATUS WETERANA - POSZKODOWANEGO

ZAŚWIADCZENIA O UDZIALE W MISJACH


…..........................................

(miejscowość, data)

 

….......….................................................

(nazwa organu wydającego)

 

Nr …......................................................

 

ZAŚWIADCZENIE

 

Na podstawie art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98.poz.1071, z późn. zm.), w związku z art. 7 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz.1203), oraz dokumentów ewidencyjnych, przedłożonych dokumentów i innych dowodów )* stwierdza się , że:

Pan/i…............................................................................................................................

(imię i nazwisko, numer PESEL)

uczestniczył/a w działaniach poza granicami państwa:

1………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i rodzaj działania poza granicami państwa)

 …………………………………………………………………………………………………

od........................................................... do …..............................................................

                    (dzień, miesiąc, rok)                                          (dzień, miesiąc, rok)

i  zajmował/a stanowisko:

........................................................................................................................................

(nazwa zajmowanego stanowiska służbowego lub pełniona funkcja podczas udziału w działaniach poza granicami państwa)

2………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i rodzaj działania poza granicami państwa)

 …………………………………………………………………………………………………

od........................................................... do …..............................................................

                    (dzień, miesiąc, rok)                                          (dzień, miesiąc, rok)

i  zajmował/a stanowisko:

........................................................................................................................................

(nazwa zajmowanego stanowiska służbowego lub pełniona funkcja podczas udziału w działaniach poza granicami państwa)

 

 

 

Dowódca jednostki wojskowej

komendant/kierownik archiwum

….................................................

(stopień wojskowy, imię i nazwisko)

 

 

* Niepotrzebne skreślić